Jak założyć księgę wieczystą dla mieszkania?

Jak już wiesz z wpisów na temat ksiąg wieczystych oraz typów nieruchomości mieszkania będące spółdzielczymi własnościowymi nie muszą mieć założonych ksiąg wieczystych. Prawo to istnieje i przysługuje określonej osobie czy osobom bez potrzeby dokumentowania tego w księdze wieczystej. Warto jednak o założeniu księgi wieczystej pomyśleć, a w niektórych przypadkach jest to jednak wymagane.

KW dla spółdzielczego

Kiedy założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest niezbędne? Wtedy gdy ma być obciążone hipoteką. Począwszy od najczęstszego przypadku, czyli kiedy kupujesz mieszkanie posiłkując się kredytem hipotecznym – bank musi mieć gdzie wpisać hipotekę zabezpieczającą jego wierzytelność. A hipoteki nie da się wpisać nigdzie indziej tylko w dziale czwartym księgi wieczystej. Również, gdy chcesz zaciągnąć w banku pożyczkę hipoteczną, której spłata ma być zabezpieczona hipoteką na posiadanym już przez Ciebie mieszkaniu – księga wieczysta jest niezbędna do wpisania tej hipoteki. To samo dotyczy hipotek przymusowych. Masz długi? Toczy się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne? Komornik, ZUS, urząd skarbowy, urząd miasta czy gminy może domagać się założenia księgi wieczystej, żeby mieć gdzie wpisać hipotekę. Mało tego – instytucje te mogą nawet same o założenie księgi wieczystej wnioskować, jeśli nie zrobi tego sam uprawiony!

W jakiej jeszcze sytuacji warto pomyśleć o założeniu księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Wtedy, gdy planujesz sprzedać swoje mieszkanie. Wielu kupujących wymaga, aby mieszkanie, które mają kupić miało już założoną księgę wieczystą. Trudno postawie takiej odmówić słuszności. Może być to podyktowane faktem, że na zakup mieszkania zaciągają kredyt hipoteczny – i księga wieczysta będzie niezbędna do wpisania hipoteki na rzecz ich banku. Oczywiście założyć księgę wieczystą mogliby również sami już po zakupie mieszkania, jednak samo wpisanie hipoteki do już istniejącej księgi wieczystej zwykle w sądzie trwa krócej niż założenie księgi plus wpisanie do niej hipoteki. A każdy dodatkowy dzień oczekiwania na wpis hipoteki oznacza dla kredytobiorców naliczanie wyższych odsetek od kredytu.

Kupujący mogą się również obawiać sytuacji, że po zakupie mieszkania okaże się, że nie da się założyć dla niego księgi wieczystej (może to być spowodowane brakiem uregulowania przez spółdzielnię własności gruntu pod blokiem – szczegóły w przyszłości w oddzielnym wpisie).

Już nie wspominając o zapewniającej bezpieczny obrót nieruchomościami zasadzie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (o której więcej możesz przeczytać tutaj), która – co oczywiste – nie działa i nie chroni kupujących w przypadku, gdy księgi wieczystej nie ma.

Z tych oraz bardzo możliwe, że również z innych powodów kupujący wolą, gdy kupowane przez nich mieszkanie ma już założoną księgę wieczystą.

Poza koniecznością ponoszenia opłat za samo założenie księgi wieczystej (obecnie jest to kwota 260 zł, na którą składają się 60 zł za założenie księgi i 200 zł za wpis uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz ewentualnych opłat za zmiany wpisów w niej nie widzę innych minusów posiadania księgi wieczystej dla mieszkania. Zalet z kolei jak widzisz jest szereg.

Jak zatem zabrać się za założenie księgi wieczystej dla mieszkania będącego spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu? Oczywiście należy udać się do sądu rejonowego, do wydziału wieczysto-księgowego właściwego według właściwości miejscowej adresu danego mieszkania (czym jest właściwość miejscowa dowiesz się z wpisu na temat ksiąg wieczystych). Tam trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek, a do niego również odpowiednie dokumenty. Jakie konkretnie?

W celu założenia księgi wieczystej należy wypełnić formularz KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej:

KW-ZAL

KW-ZAL

Pierwsze pola: „Adnotacja o wpłynięciu wniosku:”, „Numer Dz.Kw:” i „Naliczono opłatę w kwocie (w zł):” zostawiamy puste, wypełnia je sąd przyjmując wniosek.

My wypełniamy następujące pola:

 • „1. Sąd Rejonowy:” tu wpisujemy miejscowość / dzielnicę, w której znajduje się sąd, np. w Częstochowie / dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
 • „2. Wydział Ksiąg Wieczystych:” tu wpisujemy numer wydziału cyfrą rzymską, np. IX
 • W kolejnym polu zaznaczamy znakiem X kwadrat „spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu”
KW-ZAL

KW-ZAL

Pól „3. Odłączonej / wyodrębnionego z księgi wieczystej numer:” i „4. Numer księgi wieczystej, do której dołącza się nieruchomość:” nie wypełniamy w przypadku mieszkania.

KW-ZAL

KW-ZAL

W polach od „5. Województwo:” do „9. Dzielnica:” podajemy położenie mieszkania. Wpisywane dane muszą pokrywać się z danymi zawartymi w załączanych dokumentach: wypisie z rejestru gruntów (i budynków). Informacje te decydują o właściwości sądu, czyli który sąd powinien prowadzić księgę wieczystą i przechowywać akta księgi, czyli dokumenty związane z danym mieszkaniem.

 • „5. Województwo:”, np. śląskie
 • „6. Powiat:”, np. częstochowski
 • „7. Gmina:”, np. M. Częstochowa
 • „8. Miejscowość:”, np. Częstochowa
 • „9. Dzielnica:” wypełniamy tylko w przypadku, gdy dana dzielnica jest formalną jednostką samorządu terytorialnego – jest tak w przypadku największych miast, w których działa kilka sądów czy wydziałów wieczysto-księgowych i każdy ma przyporządkowane konkretne dzielnice, np. Krzyki w przypadku Wrocławia czy Widzew w przypadku Łodzi
KW-ZAL

KW-ZAL

Pól od „10. Ulica:” do „17. Powierzchnia użytkowa (w m2):” nie wypełniamy w przypadku mieszkania.

KW-ZAL

KW-ZAL

Również pola: „Miejsce na znaczki opłaty sądowej” i „Adnotacje o rozpoznaniu” zostawiamy puste, wypełnia je sąd.

KW-ZAL

KW-ZAL

W polach od „18. Ulica:” do „21. Kondygnacja:” podajemy bardziej szczegółowo położenie mieszkania oraz jego wielkość.

 • „18. Ulica:”, np. Tuwima
 • „19. Numer budynku:”, np. 5/7
 • „20. Numer lokalu:”, 15
 • „21. Kondygnacja:” – tu należy pamiętać, że parter to pierwsza, a nie zerowa kondygnacja, czyli pierwsze piętro to druga kondygnacja, drugie piętro to trzecia kondygnacja itd. Numer wpisujemy cyfrą arabską, np. 2
 • „22. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (w m2):” – musimy wiedzieć, że w przypadku mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego podajemy powierzchnię samego mieszkania, bez piwnicy (zsumowaną powierzchnię mieszkania i piwnicy podalibyśmy w przypadku mieszkania stanowiącego nieruchomość lokalową), np. 27,6
 • „23. Rodzaj i liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu:” – musimy pamiętać, że to co wpiszemy musi pokrywać się z tym co wpisane jest w zaświadczeniu ze spółdzielni mieszkaniowej, które dołączamy do wniosku, a spółdzielnie wpisują tą informację bardziej szczegółowo lub tylko ogólnie, np. 2 pokoje, 1 kuchnia, 1 hall, 1 łazienka z wc / 3 izby, 1 przedpokój, 1 łazienka / 1 pokój z aneksem kuchennym, 1 toaleta

Pole „24. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej lub w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności wspólnych części budynku:” zostawiamy niewypełnione w przypadku mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, dotyczy ono jedynie mieszkania stanowiącego nieruchomość lokalową.

KW-ZAL

KW-ZAL

 • „25. Treść żądania:” – musimy wpisać, że chcemy aby sąd założył księgę wieczystą dla danego mieszkania, sprowadza się to do wpisania danych z pozostałych pól do tego jednego 🙂 Jeżeli nie zmieścimy się w jednych polu, kontynuujemy pisanie w kolejnym, czyli „26. Treść żądania:”, np. Wnoszę o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 15 położonego w Częstochowie przy ul. Tuwima 5/7 i wpisanie jako uprawnionego Macieja Mądrego na podstawie umowy sprzedaży.
KW-ZAL

KW-ZAL

Pole „27. Numer:” zostawiamy puste i nie zaznaczamy żadnego kwadratu poniżej.

 • Pod tym oświadczeniem musimy złożyć własnoręczny podpis, np. Maciej Mądry i skreślić słowa „pełnomocnika / przedstawiciela ustawowego” – bo przecież składasz wniosek osobiście. Pozostawiamy jedno z nich nieskreślone, jeśli wymaga tego sytuacja, to znaczy, jeśli wypełniasz wniosek jako przedstawiciel ustawowy (czyli najczęściej rodzic) lub pełnomocnik.
KW-ZAL

KW-ZAL

Wypełnianie kolejnej strony zaczynamy od skreślenia słów „UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” przed polem numer 28.

 • „28. Numer PESEL:” – jak sama nazwa wskazuje wpisz swój PESEL 😉

Pole „29. Numer identyfikacyjny REGON:” zostawiamy puste, dotyczy ono tylko osób prawnych, np. spółek z o.o. Nawet jeżeli inwestor prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą i mieszkanie nabył w ramach tej działalności nie wpisuje swojego numeru REGON!

Również pole „30. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:” zostawiamy puste, również dotyczy ono tylko osób prawnych, które są w KRSie wpisane, np. spółek z o.o.

 • „31. Nazwa lub firma / Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:” – tu też należy podkreślić, że firmę wpisujemy tylko w przypadku osób prawnych, inwestor prowadzący działalność gospodarczą wpisuje samo swoje nazwisko, a nie nazwę swojego przedsiębiorstwa, np. Mądry
 • „32. Drugi człon nazwiska złożonego:” – wpisujemy jeśli takie nazwisko nosimy, jeśli nie – pole zostawiamy puste
 • „33. Imię pierwsze:” – wyjaśniać chyba nie trzeba 😉 np. Maciej
 • „34. Imię drugie:” – tak jak w przypadku nazwiska, wpisujemy jeśli drugie imię nosimy
 • „35. Imię ojca” i 36. „Imię matki” – myślę, że również nie  wymagają wyjaśnień, wpisujemy tu po prostu imiona naszych rodziców, np. Nikodem Elżbieta

Pola od „37. Kraj:” do „44. Poczta:” to nasz adres zamieszkania, niekoniecznie ten sam co adres mieszkania, dla którego zakładamy księgę wieczystą.

 • „37. Kraj:”, np. Polska
 • „38. Miejscowość:”, np. Częstochowa
 • „39. Ulica:”, np. Kilińskiego
 • „40. Numer budynku:”, np. 88
 • „41. Numer lokalu:”, np. 1
 • „42. Kod pocztowy:”, np. 42-218
 • „43. Poczta:”, np. Częstochowa
 • „44. Czy wnioskodawca / uczestnik postępowania ma pełnomocnika / przedstawiciela ustawowego?” – w przypadku jeśli sam składasz wniosek o założenie księgi wieczystej dla mieszkania, którego jesteś właścicielem oczywiście zaznaczasz X w kwadraciku „NIE”
KW-ZAL

KW-ZAL

Domyślnie zawiadomienie o założeniu księgi wieczystej sąd wysyła na podany przez nas adres zamieszkania (a nie na adres mieszkania, dla którego zakładamy księgę!). Pola od „45. Nazwa lub firma / Imię i nazwisko:” do „51. Poczta:” wypełniamy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy chcemy, aby sąd wysyłał nam pisma na adres inny niż nasz adres zamieszkania.

Osoby mieszkające poza Polską obowiązkowo muszą podać adres do korespondencji w Polsce, bo sąd nie wysyła korespondencji za granicę.

KW-ZAL

KW-ZAL

Pola od „52. Numer PESEL:” do „99. Poczta:” wypełnia się oczywiście analogicznie jak pola od „28. Numer PESEL:” do „51. Poczta:” w przypadku, gdy mieszkanie jest własnością więcej niż jednej osoby, np. małżeństwa albo współwłaścicieli.

KW-ZAL

KW-ZAL

Przed wypełnieniem tych pól skreślamy słowo „WNIOSKODAWCY” przed polem numer 52. Jeżeli osób jest więcej niż dostępnych pól do podania danych dołączamy załącznik KW-WU Wnioskodawca / uczestnik postępowania, w którym podajemy dane kolejnych współwłaścicieli.

We wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego musimy podać też dane spółdzielni mieszkaniowej – sąd również spółdzielnie zawiadamia o założeniu księgi wieczystej dla mieszkania.

Dla spółdzielni wygląda to tak:

Pole „52. Numer PESEL:” zostawiamy puste, dotyczy ono tylko osób fizycznych, a nie spółdzielni

 • „53. Numer identyfikacyjny REGON:” – ten numer wpisujemy, np. 452698411
 • „54. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:” – tak, spółdzielnie mieszkaniowe są wpisane w KRS, czyli ten numer wpisujemy, np. 0000765432
 • „55. Nazwa lub firma / Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:”, np. Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”

Pola od „56. Drugi człon nazwiska złożonego:” do „60. Imię matki:” oczywiście zostawiamy puste, również dotyczą one tylko osób fizycznych, a nie spółdzielni.

Pola od „61. Kraj:” do „67. Poczta:” to adres siedziby spółdzielni:

 • „61. Kraj:”, oczywiście Polska
 • „62. Miejscowość:”, np. Częstochowa
 • „63. Ulica:”, np. Traugutta
 • „64. Numer budynku:”, np. 45a
 • „65. Numer lokalu:”, np. 1 lub zostawiamy puste
 • „66. Kod pocztowy:”, np. 42-218
 • „67. Poczta:”, np. Częstochowa
 • „68. Czy wnioskodawca / uczestnik postępowania ma pełnomocnika / przedstawiciela ustawowego?” – tu też zaznaczamy X w kwadraciku „NIE”

Chcemy, aby zawiadomienie o założeniu księgi wieczystej sąd wysłał na adres siedziby spółdzielni, więc pola od „69. Nazwa lub firma / Imię i nazwisko:” do „75. Poczta:” zostawiamy puste.

Analogicznie wyglądają pola od „76. Numer PESEL:” do „99. Poczta:”.

KW-ZAL

KW-ZAL

Pola od „100. KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej:” do „103. KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy:” to informacja czy tego formularza dołączamy jeszcze jakieś załączniki. Jeśli tak to w polach po prawej stronie „Liczba załączników” wpisujemy ich ilość.

KW-ZAL

KW-ZAL

Pola od „104.” do „108.” to miejsce na wpisanie jakie dokumenty dołączamy do wniosku, np. Akt notarialny z dnia 16.06.2016 r. Rep. A Nr 1582/2016 notariusz Maria Kowalska, zaświadczenie wydane przez Częstochowską Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum” z dnia 14.06.2016 r. nr 52/2016, wypis z rejestru gruntów wydany przez Prezydenta Miasta Częstochowy w dniu 15.06.2016 r. nr jedn. rej. G.132

KW-ZAL

KW-ZAL

W ostatnich polach formularza wniosek podpisujemy, np.: Nazwa / Imię i nazwisko Maciej Mądry, Data (dzień / miesiąc / rok) 17 / 09 / 2018, Podpis M.Mądry

Wniosek wypełniony, gotowe 🙂

Prawie gotowe… dołączyć musimy jeszcze niezbędne do założenia księgi wieczystej dla mieszkania dokumenty. Jakie to dokumenty?

1. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Specjalne zaświadczenie wydawane przez spółdzielnię mieszkaniową służące do założenia księgi wieczystej. Jest to inne zaświadczenie niż to potrzebne np. do sprzedaży mieszkania. W zaświadczeniu do założenia księgi wieczystej spółdzielnia zamieszcza informacje o tym komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na jakiej podstawie i podaje dokładne dane mieszkania: adres, powierzchnia, z ilu i jakich pomieszczeń się składa. Dodatkowo spółdzielnia podaje numer księgi wieczystej „macierzystej”, czyli prowadzonej dla całego bloku (budynku oraz gruntu pod nim i wokół niego). Jako uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (potocznie zwany „właścicielem” mieszkania) po prostu udajesz się do swojej spółdzielni mieszkaniowej i prosisz o wydanie takiego zaświadczenia. Lepiej zrób to osobiście, spółdzielnia nie będzie chciała załatwiać spraw z osobą trzecią, chyba, że legitymującą się pełnomocnictwem z notarialnie poświadczonym podpisem. Musisz podkreślić, że chodzi o zaświadczenie do założenia księgi wieczystej, a nie do sprzedaży mieszkania. Nie słyszałam o spółdzielni, która za wydanie takiego zaświadczenia pobierała je opłaty, a na jego wydanie zwykle musisz poczekać od jednego do kilku dni – na podpis prezesa 😉

2. tytuł „własności”, a właściwie podstawa przysługiwania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – w zależności od tego w jaki sposób nabyłeś mieszkanie może to być:

a) akt notarialny – jeśli nabyłeś mieszkanie u notariusza. Może to być: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa dożywocia, umowa zamiany, umowa o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności, umowa o podział majątku wspólnego… Czyli jeśli mieszkanie kupiłeś, dostałeś w darowiźnie, zamieniłeś się za inne, otrzymałeś po rozwodzie itd. Uwaga: testament notarialny nie jest tytułem własności! W przypadku dziedziczenia wymagane są inne dokumenty.

Nie możesz znaleźć swojego wypisu aktu notarialnego? Żaden problem – jeśli nie minęło jeszcze 10 lat od podpisania umowy wystarczy, że ponownie udasz się do kancelarii notarialnej, w której ją podpisywałeś i uzyskasz nowy egzemplarz. Oczywiście odpłatnie – koszt to kilkadziesiąt złotych (mniej więcej od 30 zł do 60 zł, w zależności od długości aktu, ale pamiętaj, że wskazane tu przeze mnie kwoty to nie są sztywne widełki, wyjątkowo opłata może być wyższa lub niższa). Jeśli minęło już więcej niż 10 lat od podpisania umowy (lub Twój notariusz w międzyczasie przestał praktykować i zamknął swoją kancelarię) to nie idziesz już do notariusza tylko do sądu, do archiwum. Tam również możesz uzyskać wypis swojego aktu notarialnego, w zbliżonej cenie.

b) przydział ze spółdzielni – obecnie, już od kilkunastu lat, przydziały nie są wydawane. Jednak te wydane wcześniej są jak najbardziej ważne i na ich podstawie sądy zakładają księgi wieczyste. Jest tylko jedno niezmiernie ważne zastrzeżenie: musi to być przydział na zasadach prawa „własnościowego”, a nie „lokatorskiego” – różnica w tych prawach jest kolosalna (o szczegółach przeczytasz tutaj).

Nie możesz znaleźć swojego przydziału? Czeka Cię wizyta w spółdzielni mieszkaniowej. Tam prosisz o wypożyczenie egzemplarza przydziału znajdującego się w dokumentach spółdzielni, udajesz się z nim do dowolnej kancelarii notarialnej i tam robisz notarialnie poświadczoną kopię. Taka kopia zostanie przez sąd wieczysto-księgowy uznana.

c) umowa w formie pisemnej, zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie nadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – obecnie forma podobnie jak przydziały już nie praktykowana. Obowiązywała przez krótki czas. Jeśli akurat w tym czasie taką umowę ze spółdzielnią zawarłeś to właśnie jest Twój „tytuł własności”. Nie możesz jej znaleźć? Postępuj analogicznie jak w przypadku zagubionego przydziału.

d) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego w sprawie o dziedziczenie – w sytuacji, gdy mieszkanie otrzymałeś w spadku. W takim przypadku dokument potwierdzający prawa do spadku jest niezbędny, jednak sam w sobie nie jest wystarczający. Poza nim wymagany jest również dokument potwierdzający przysługiwanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spadkodawcy. Nie można wymaganiu temu zarzucić brak logiki – w końcu ani notariusz w akcie poświadczenia dziedziczenia ani sąd w postanowieniu w sprawie o dziedziczenie nie zamieszcza zapisów jaki konkretnie majątek wchodzi w skład masy spadkowej, czyli co konkretnie spadkobiercy dostają. Mówiąc prościej: odziedziczyłeś mieszkanie po babci? Potwierdzeniem tego będzie Twój akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie w sprawie o dziedziczenie po babci ORAZ „tytuł własności” babci, czyli np. przydział ze spółdzielni wydany na babcię lub akt notarialny zakupu mieszkania przez babcię. Czyli dokument z punktu d) jest uzupełnieniem, a nie alternatywą dla dokumentów z punktów a), b) i c).

3. wypis z rejestru gruntów (i budynków) – jako potwierdzenie uregulowania własności gruntu „pod blokiem”, w którym znajduje się Twoje mieszkanie. Spółdzielnia powinna być właścicielem działki, na której wybudowała blok, ewentualnie jej użytkownikiem wieczystym. Po wypis taki musisz udać się do urzędu miasta (względnie urzędu gminy czy dzielnicy – tam, gdzie położone jest Twoje mieszkanie). Jako „właściciel” jednego z mieszkań położonych w bloku wybudowanym na tej działce jesteś uprawniony do otrzymania takiego wypisu. Niestety jest on płatny 🙁

Nie muszę chyba wspominać, że wszystkie wyżej opisane dokumenty muszą być w oryginałach! Sąd tylko takie uznaje, żadnych kserówek! Wyjątkiem mogą być tu w szczególnych wypadkach wyłącznie kopie poświadczone notarialnie.

Mając wypełniony wniosek oraz skompletowane dokumenty możesz już udać się do sądu. Konkretnie do sądu rejonowego właściwego ze względu na położone mieszkania, do wydziału ksiąg wieczystych – a nawet wcześniej do kasy sądu w celu opłacenia wniosku (przypominam: aktualnie kosztuje to 260 zł).

Teraz już wiesz jak się zabrać do założenia księgi wieczystej dla mieszkania – teraz do dzieła! Znasz osoby, które też chciałyby to załatwić, ale nie wiedzą jak? Poleć im koniecznie ten wpis!

Dla miłośników paragrafów:

Księgi wieczyste

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 147 ze zm., tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1007)

Właściwość miejscowa sądów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwość miejscowej (Dz. U. 2014 poz. 1398 ze zm., tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 350)

Opłaty za wpisy w księgach wieczystych

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398 ze zm., tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 300) – Rozdział 3 Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Wzory wniosków wieczysto-księgowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2012 poz. 450 ze zm., tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 723)

Monika Balińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *